PDMAR

Pla Director de les Malalties de l'Aparell Respiratori

El Pla Director de les Malalties de l'Aparell Respiratori (PDMAR) va iniciar les seves feines preliminars el mes d'octubre de 2008 i, formalment, es va crear el 25 d'abril de 2009 amb la constitució del Consell Assessor del Pla.

Els Plans Directors són les estratègies que fa servir el Departament de Salut per millorar l'atenció d'una manera transversal. En el cas que ens ocupa el PDMAR té un objectiu clar: millorar l'atenció dels pacients amb malalties respiratòries i, a més, promoure aquesta millora amb una visió territorial.

El PDMAR haurà d'identificar tres o quatre objectius prioritaris de gran impacte assistencial i que siguin transversals (és a dir, que afectin un gran nombre de dispositius assistencials del sistema sanitari). A més, a través de la creació de grups de treball, haurà de fer propostes de millora en els diversos àmbits de l'atenció a les malalties respiratòries, que no tenen la magnitud dels objectius prioritaris però que en canvi poden aportar millores significatives.

Les feines que s'han fet fins ara són les següents:

  • Estudi de les característiques dels ingressos hospitalaris a partir de les dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD).
  • Enquesta sobre la realització de proves funcionals als hospitals.
  • Anàlisi de la realització d'espirometries a l'Atenció Primària.
  • Publicació de butlletins electrònics.
  • Disseny de la formació dels professionals que han de fer espirometries.
  • Primer curs de formació a St Furitós de Bages (juny 09), fruït de la col·laboració del PDMAR amb l'Institut Català de la Salut i l'Institut d'Estudis de la Salut.
  • Creació del grup de treball d'asma (juliol 09).
  • Jornada sobre funció pulmonar (Barcelona, 23 d'octubre de 2009).

A finals del 2009 el PDMAR haurà de proposar al Consell Assessor els objectius pel 2010.