Estatuts

DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI

Article 1er

Amb el nom de Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) és establerta a la ciutat de Barcelona una entitat de caràcter científic, sense finalitat lucrativa, de duració indefinida, que té personalitat jurídica i plena capacitat d’actuació en l’àmbit territorial de Catalunya, així com en altres àmbits territorials de parla catalana.

Està subjecta a les disposicions de la Llei de 7 de Juliol de 1997 i altres concordats.

La SOCAP és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en què desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Article 2on

1. L’objecte de la SOCAP és servir la societat radicada en l’àmbit a través del foment i la divulgació de la Pneumologia i altres activitats científiques i culturals que s’hi relacionen. Com objectius explícits té:

Agrupar tots els llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Pneumologia, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.

 • Contribuir al millorament científic dels seus socis.
 • Promoure el desenvolupament de la Pneumologia.
 • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de malalties respiratòries.
 • Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
 • Promoure contactes i intercanvis professionals amb fins científics entre els seus membres, amb professionals d’altres especialitats relacionades amb la Pneumologia i amb companys d’altres països.
 • Establir relacions de reciprocitat i de col·laboració amb altres Societats científiques i culturals que cregui convenient, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.

2. Per portar a terme aquests objectius, la SOCAP:

 • Assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit estatal i internacional.
 • Celebrarà un Congrés anual i reunions científiques, amb la freqüència que determini l’Assemblea General, per a l’exposició i la discussió de les malalties pneumològiques, vetllant en tot moment per la seva qualitat científica. La seva estructuració organitzativa es determinarà reglamentàriament.
 • Organitzarà i desenvoluparà cursos, conferències, etc., sobre temes pneumològics i col·laborarà, supervisarà, prestarà ajuda i patrocinarà l’organització d’activitats científiques dels seus membres. Les condicions de patrocini per part de la SOCAP es determinaran reglamentàriament.
 • Promourà premis, beques i ajudes per a la investigació.

Article 3er

Poden ésser admeses a la SOCAP les persones que reuneixin els requisits previstos en l’Article 6è d’aquests Estatuts.

La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de la SOCAP.

Article 4rt

La SOCAP té el domicili a Barcelona, a la seu de l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS, Passeig de la Bonanova, 51.

Article 5è

La SOCAP podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’ACMCB.

MEMBRES

Article 6è

La Societat Catalana de Pneumologia és formada per: a) Membres Numeraris; b) Membres Corresponents; c) Membres Adjunts; d) Membres de Mèrit; i e) Membres d’Honor.

Seran Membres Numeraris les persones amb títol universitari superior que siguin Pneumòlogues o, per la seva activitat laboral, estiguin relacionades amb la Pneumologia, i que siguin Membres Numeraris de l’ACMCB. Per al seu ingrés n’hauran de formalitzar la sol·licitud i ésser proposades a la Junta de Directiva de la SOCAP per dos Membres Numeraris. La Junta Directiva procedirà a acceptar-les si no hi ha cap impediment.

Seran Membres Adjunts aquells qui posseeixin el títol de diplomat universitari o el seu equivalent, tinguin relació per la seva activitat laboral amb la Pneumologia i que siguin Membres Adjunts de l’ACMCB. Els sol·licitants hauran de formalitzar una petició per al seu ingrés, ésser proposats per dos Membres Numeraris o Adjunts i ésser admesos per la Junta Directiva de la SOCAP.

Seran Membres Corresponents aquells qui, no residint a Catalunya ni a les Balears, desitgin pertànyer a la SOCAP i posseeixin un títol universitari superior i que siguin Pneumòlegs o, per la seva activitat laboral, tinguin relació amb la Pneumologia. Per al seu ingrés es faran servir les mateixes normes que per als Membres Numeraris. El Membre Numerari que passi a residir fora de Catalunya o de les Balears, si ho demana, passarà a Membre Corresponent; si no, continuarà com a Membre Numerari, amb canvi o no de domicili.

Seran Membres Adjunts aquells qui posseeixin el títol de diplomat universitari o el seu equivalent, tinguin relació amb la Pneumologia per la seva activitat laboral i que siguin Membres Adjunts de l’ACMCB. Els sol·licitants hauran de formalitzar una petició per al seu ingrés, ésser proposats per dos Membres Numeraris o Adjunts i ésser admesos per la Junta Directiva de la SOCAP.

Seran Membres de Mèrit els membres de la SOCAP o els professionals de les ciències de la salut que es facin creditors d’aquesta distinció. Seran nomenats per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de la Junta Directiva de la SOCAP. En el cas de no ser membre de l’Acadèmia, serà necessària la presentació d’un ampli currículum justificador de la proposta. Si és membre de l’Acadèmia, es requerirà haver dut a terme una veritable vida acadèmica activa.

Seran Membres d’Honor aquelles persones els mereixements de les quals, per la seva importància, així ho acreditin. Aquesta és la màxima categoria que es pot atorgar i seran nomenades per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de la Junta Directiva de la SOCAP, previ estudi d’un currículum vitae detallat.

Per ser Membre d’Honor s’han de tenir mèrits que ultrapassin els límits nacionals o que la tasca desenvolupada al llarg de tota una vida hagi estat remarcablement sobresortint.

En tot cas, la Junta de Govern de l’Acadèmia té absoluta facultat decisòria.

En cap cas no hi podrà haver una altra mena de soci o càrrec honorífic si no són els esmentats en els apartats del present article.

Article 7è

Tots els membres poden gaudir dels serveis de la SOCAP, assistir a tots els actes que s’hi celebrin i exercitar els drets que la llei i aquests Estatuts els concedeixen:

 • Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, amb els drets que la llei i aquests Estatuts els concedeixen. Cada soci té un vot.
 • Ésser electors i elegibles per formar part dels òrgans de la Societat segons les normes establertes en l’Article 19 d’aquests estatuts.
 • Gaudir dels serveis que presta l’Entitat.
 • Assistir a tots els actes que celebri l’Entitat.
 • Ésser informats de la marxa de l’Entitat, de la identitat dels altres membres de l’Entitat, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de la Junta Directiva han de proporcionar la informació sol·licitada.
 • Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
  Consultar els llibres de l’Entitat.
 • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 • Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà al soci l’obertura d’un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l’incompliment dels deures com a soci. La Junta Directiva escoltarà prèviament el soci, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d’alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Article 8è

Serà obligació dels socis:

 • Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords, vàlidament adoptats per l’òrgan directiu de la Societat.
 • Comprometre’s amb les finalitats de l’entitat i participar activament en el seu assoliment. Col·laborar en les sessions científiques i, en general, en totes les activitats desenvolupades per l’Entitat.
 • Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb ells.
 • Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 9è

El membre que voluntàriament vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit a la Junta de Govern, amb un mes d’anticipació, i se li concedirà la baixa a la primera sessió que celebri l’esmentada Junta, la resolució de la qual li serà comunicada per ofici, tot això sense perjudici d’abonar les aportacions de què fos deutor.

Qualsevol membre que, havent estat Numerari, Corresponent o Adjunt, hagi causat baixa de la SOCAP, hi podrà reingressar com a membre de la mateixa categoria si ho sol·licita per escrit a la Junta Directiva. Només si han transcorregut menys de dotze mesos de la seva baixa podrà conservar l’antiguitat, però satisfent les aportacions corresponents al període de la baixa transitòria, i les endarrerides, si la baixa havia estat per manca de pagament.

El membre que tingui endarrerit el pagament de quatre aportacions consecutives, o l’equivalent a un any, sense causa justificada -cosa que apreciarà discrecionalment la Junta Directiva-. serà donat de baixa per manca de pagament per la mateixa Junta, prèvia comunicació per escrit a l’interessat.

Quan la manera de procedir d’un membre no sigui coherent amb els objectius o l’esperit de la SOCAP, la Junta Directiva podrà excloure’l, previ assessorament de la Junta Consultiva de la SOCAP. L’acord de la Junta directiva podrà referir-se a més d’un membre quan les causes de l’expulsió obeeixin a actituds col·lectives reiteradament manifestades per un grup de membres.

Article 10è

Procediment sancionador:

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions. Aquestes obligacions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la Societat, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta l’òrgan directiu per votació secreta dels seus membres i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum d’assistència de dos terços dels seus membres.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportú per majoria simple dels membres presents.De qualsevol manera, quan es tracti de la separació definitiva com a soci, haurà de ser aprovada davant l’Assemblea General de Socis per dos terços del vots dels membres presents.

ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D’ADMINISTRACIÓ I GOVERN   

Article 11è

L’estructuració funcional de la SOCAP es basa en l’Assemblea General, la Junta Directiva, la Junta Consultiva i la Junta Permanent.

Article 12è

La SOCAP podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’ACMCB, perquè hi doni el seu vistiplau.

Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l’empara de la Societat.

La SOCAP podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l’ACMCB. Aquestes Seccions Territorials hauran d’actuar coordinadament amb les Juntes Directives de la Societat.

Article 13è

La SOCAP podrà establir relacions d’adhesió, federació o d’altres amb Associacions o Societats de la mateixa especialitat, de dintre i fora del seu àmbit territorial, així com amb la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Aquestes relacions han de ser compatibles amb l’autonomia de la SOCAP i amb l’empresa de l’Acadèmia. En tot cas, la Junta de Govern de l’Acadèmia haurà d’aprovar l’acord en el qual s’estableix aquesta relació.

Article 14è

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la SOCAP, i la totalitat dels seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i extraordinàries. Els acords de totes les Assemblees, sobre els assumptes que són competència de l’Assemblea inclosos en l’ordre del dia, es prendran per majoria simple dels presents a excepció dels casos en què, de manera específica, aquests estatuts recullin altres supòsits, i no serà vàlida la representació.

Article 15è

L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada a l’any amb l’objecte d’aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també per adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació al sosteniment de les despeses de la SOCAP, i aprovar la gestió feta per l’òrgan directiu. També tractarà la memòria de les activitats desenvolupades, els projectes futurs, la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva, les propostes dels membres de l’Assemblea, i els precs dels socis que hi assisteixin.

Totes les altres tindran la consideració d’Extraordinàries.

Article 16è

L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada per la Junta Directiva, amb quinze dies d’anticipació, mitjançant comunicació electrònica a cada soci o utilitzant els mitjans de difusió de l’Acadèmia, on es farà constar l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòries.

Un nombre de socis no inferior al 5% pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte a punts no inclosos en l’ordre del dia, si així ho decideix una majoria dels dos terços de les persones presents.

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de socis presents.

Actuaran com a President i Secretari de l’Assemblea General els qui ho siguin de la Junta Directiva. Si no hi són presents, seran substituïts pels Vicepresident, Vicesecretari, o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits pels socis assistents.

En primer lloc, en l’Assemblea es procedirà a l’aprovació de l’acta de l’última Assemblea. Previ a l’aprovació de l’acta de l’última Assemblea, es procedirà a la seva lectura sempre que ho demani qualsevol membre de la SOCAP present a l’Assemblea.

L’Assemblea General és l’òrgan competent per elegir els membres que compondran la Junta i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.

Article 17è

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, el nombre de persones assistents (la llista de les persones assistents), els assumptes tractats, els acord adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

L’Assemblea General Extraordinària es farà quan ho jutgi oportú la Junta Directiva, o bé quan ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 10% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’Assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la Societat, la constitució o dissolució d’una federació amb associacions similars, o la integració o dissolució en una ja existent, i la creació o dissolució de seccions especialitzades dintre de la SOCAP caldrà que la Junta Directiva els incloguin en l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària o convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis incloent el punt a tractar en l’ordre del dia. Per a l’aprovació de qualsevol d’aquests punts, caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels socis assistents.

Per modificar els estatuts, serà necessari que el text a modificar s’adreci, per escrit, a tots el Socis juntament amb la convocatòria de l’Assemblea General corresponent.

Article 18è

La Junta Directiva és constituïda per: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, Vocal primer (Vicesecretari), Vocal segon (Vicetresorer), Vocal Adjunt en el cas que la Societat tingui una secció especialitzada per a aquests membres socis, i altres càrrecs a proposta de la Junta Directiva i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia. Tots els membres de la Junta Directiva hauran d’ésser Membres Numeraris, llevat dels Vocals Adjunts.

Article 19è

Els Membres Numeraris i Adjunts de la Junta Directiva seran elegits respectivament pels Membres Numeraris i Adjunts de la SOCAP, durant l’Assemblea General Ordinària, per majoria simple de vots dels socis, amb dret a vot, concurrents o que hagin emès el seu vot per correu. Per ésser candidat a la Junta Directiva o exercir el dret de vot, els socis hauran de tenir com a mínim 12 mesos d’antiguitat a la Societat.

Les votacions seran secretes i es faran separadament per cada càrrec.

La Junta Directiva obrirà un període de presentació de càrrecs a tots els Membres Numeraris i Adjunts de la Societat, passat el qual la Junta Directiva en farà una terna per cada càrrec a cobrir a l’Assemblea General.

En el cas de quedar vacants abans del termini del seu mandat, per la causa que sigui, els càrrecs de President, Secretari o Tresorer, seran substituïts automàticament pel Vicepresident, el Vocal primer o el Vocal segon, respectivament, durant el temps que falti del mandat del substituït, sempre que aquest sigui inferior a un any (6 mesos). En cas contrari es convocarà Assemblea Extraordinària per cobrir les places vacants. Els altres càrrecs podran ser coberts en una elecció parcial, a judici de la Junta Directiva, fins la propera Assemblea General. Si la meitat o més de la Junta cessés, el seu President convocarà Assemblea Extraordinària per tal de procedir a l’elecció d’una nova Junta.

Article 20è

La durada dels càrrecs serà de quatre anys, essent renovats per meitat cada dos anys i pel següent ordre: Primera renovació: Vicepresident, Secretari, Vocal segon. Segona renovació: President, Tresorer, Vocal primer i Vocal Adjunt. Cap membre de la Junta Directiva no podrà ser reelegit consecutivament pel mateix càrrec.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts.

Article 21è

La Junta Directiva assumirà les funcions de representació i direcció de la SOCAP; assumirà també les funcions d’arbitratge en el cas de situacions conflictives que puguin sorgir en el si de l’entitat. A aquest efecte tindrà les majors atribucions que per aquest càrrec li concedeix la Llei o els Estatuts presents.

Article 22è

La Junta Directiva es reunirà mitjançant convocatòria escrita del Secretari, per ordre del President, amb un mínim de vuit dies d’antelació.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin la majoria dels seus membres electes a títol personal. En absència del President o Vicepresident, presidirà el Secretari; en la seva absència, la Junta Directiva no quedarà vàlidament constituïda.

La Junta Directiva, vàlidament constituïda, prendrà els acords per majoria simple de concurrents a excepció dels casos en què, de manera específica, aquests estatuts recullin la necessitat dels 2/3 de vots dels presents, i no serà vàlida la representació. En cas d’empat serà decisori el vot del President.

La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la Societat.

Article 23è

La Junta Directiva haurà de reunir-se en sessió ordinària una vegada cada mes, durant el curs acadèmic, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri oportú el President o ho sol·liciti el 30% del seus membres.

Les reunions de la Junta Directiva seran privades, però es podrà admetre qualsevol membre sense vot quan la Presidència o la majoria dels components de la Junta ho estimi convenient.

Article 24è

Les obligacions de la Junta Directiva seran:

 • Dirigir les activitats científiques de la SOCAP.
 • Representar-la a la Junta Consultiva de l’Acadèmia, de la qual són components nats el President i el Secretari.
 • Representar-la en qualsevol activitat dins o fora de l’Acadèmia.
 • Representar, en el seu cas, les seves Seccions Especialitzades davant la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.
 • Les activitats científiques de la SOCAP seran comunicades a la Junta de Govern de l’ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió. Les Seccions Territorials de la SOCAP comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva perquè, en tenir-ne coneixement, les inclogui com a pròpies i en faci l’adequada difusió.
 • La Secretaria de la SOCAP donarà regularment a la Secretaria General de l’Acadèmia el moviment d’altes i baixes de socis per a la tramesa de les publicacions i la correspondència general. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’Acadèmia.

Article 25è

Les atribucions del President són:

 • Convocar, per mediació del Secretari, les Assemblees i presidir-les i dirigir-les.
 • Representar la Junta Directiva en les relacions exteriors de la Societat.
 • Signar les actes i correspondència d’ofici, visar els certificats que estengui la Secretaria i els documents que la Junta Directiva cregui necessaris.
 • Prendre mesures, ell sol, en casos d’urgències, dels quals donarà compte a la Junta Directiva a la primera sessió que se celebri.

Article 26è

La funció dels Vicepresidents serà: substituir el President en la seva absència, i ajudar-lo en tot el que tingui a bé encarregar-los.

Article 27è

El Secretari estarà encarregat de:

 • Donar compte oportunament al President de totes les qüestions que hagin de ser tractades a les reunions de les Assemblees.
 • Autoritzar amb la seva signatura els acords, informes, nomenaments, certificats, actes, correspondència d’ofici i altres documents expedits en nom de la SOCAP.
 • Ser Secretari de les Assemblees.
 • Portar un registre dels noms, domicili, professió i títol dels membres per ordre d’antiguitat i amb data de llur ingrés i de la baixa o mort.
 • Convocar les reunions ordenades per la Presidència.
 • Redactar, al final de cada curs, una memòria de la qual, després de ser aprovada per la Junta Directiva, es presentarà un extracte a l’Assemblea General Ordinària. 

Aquesta memòria cal que contingui:

 • Una ressenya de les qüestions que hagin estat objecte de l’activitat de la corporació des dels punts de vista científic i social.
 • Moviment de socis i estat de comptes segons les dades facilitades pel Tresorer i
  Projectes per al futur.
 • Representarà ordinàriament la Junta Directiva en les relacions laborals amb els empleats.
 • Vetllarà per l’acompliment dels Estatuts de la SOCAP.
 • Redactarà les actes de les reunions de les Assemblees, de les Juntes Consultives i de les Juntes Directives, i les llegirà públicament si s’escau, en la reunió posterior corresponent, per a la seva aprovació. Un cop aprovades i passades al Llibre d’Actes, les signarà conjuntament amb el President i el Secretari General.

Article 28è

El Vocal primer (Vicesecretari) ajudarà el Secretari i el substituirà en la seva absència.

Article 29è

La funció del Tresorer serà:

 • Vetllar per la recaptació correcta i la custòdia del numerari de la SOCAP.
 • Cada final d’exercici econòmic presentarà a la Junta Directiva un estat general de comptes, acompanyat dels documents justificatius, i una vegada aprovat presentarà aquesta memòria econòmica a l’Assemblea General Ordinària.
 • Tots els documents acreditatius del moviment econòmic els conservarà en un arxiu i estaran a la disposició dels membres que vulguin examinar-los.

Article 30è

El Vocal segon (Vicetresorer) substituirà el Tresorer en la seva absència.

Article 31è

Els Vocals no tindran cap altra missió específica si no és aquelles que la Junta Directiva acordi de confiar-los.

Article 32è

La Junta Consultiva serà constituïda per tots els membres de la Junta Directiva de Govern, els Presidents i Secretaris de les Filials Territorials, i pels exPresidents i els exSecretaris de Juntes Directives.

La Junta Consultiva serà convocada per escrit pel Secretari de la Junta Directiva amb una antelació mínima de deu dies hàbils, a instància de la Junta Directiva, a petició escrita d’almenys el 20% dels membres que constitueixen la Junta Consultiva i sempre que ho requereixi l’exercici de les seves atribucions reglamentàries.

Serà presidida pel President de la Junta Directiva i actuarà com a Secretari el d’aquesta Junta. En llur absència seran substituïts pels Vicepresident, Vicesecretari, o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, serà presidida per l’exPresident menys antic de les Juntes Directives, i com a Secretari actuarà també el menys antic.

La Junta Consultiva tindrà les facultats que s’expressen en aquests Estatuts.

Seran funcions de la Junta Consultiva, especialment:

Assessorament sobre la conveniència o no d’excloure un membre determinat de la SOCAP a petició de la Junta Directiva.

Assessorament sobre els canvis dels Estatuts proposats per la Junta Directiva.

Assessorament sobre la modificació de les aportacions dels socis a petició de la Junta Directiva.

Assessorament sobre la conveniència de la dissolució de la Societat a petició de la Junta Directiva.

Assessorament sobre la conveniència de la constitució o dissolució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent a petició de la Junta Directiva.

Assessorament sobre la conveniència de la creació o dissolució de seccions especialitzades dintre de la SOCAP

Assessorament, a sol·licitud de la Junta Directiva, sobre aquells assumptes que aquesta Junta consideri convenients.

Per a les funcions d’assessorament n’hi haurà prou amb l’assistència de set dels membres de la Junta Consultiva.

A les Assemblees Generals, la Junta Directiva donarà raó de l’opinió de la Junta Consultiva, emesa per majoria simple dels membres presents, quan en l’ordre del dia s’incloguessin punts tractats per aquesta Junta.

Article 33è

La Junta Permanent serà constituïda pels següents membres de la Junta Directiva: President, Secretari i Tresorer. Aquesta Junta Permanent tindrà les funcions d’execució dels acords de la Junta Directiva.

La Junta Permanent es reunirà sempre que el President ho cregui adient o ho sol·licitin dos components de la pròpia Junta.

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I CULTURALS. PUBLICACIONS   

Article 34è

La Societat podrà desenvolupar activitats científiques i culturals a través de la Junta Directiva, quedant a la seva cura totes les responsabilitats per al millor èxit d’aquestes activitats.

Article 35è

Les matèries a tractar en les sessions científiques i el seu desenvolupament seran determinats per la Junta Directiva, la qual tindrà la facultat de sol·licitar la col·laboració de les persones que cregui més adient.

Article 36è

La Sessió inaugural de la Societat se celebrarà el primer trimestre del curs acadèmic.

Article 37è

La Junta Directiva, per al bon prestigi i el desenvolupament de la Societat, podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient.

Article 38è

La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels termes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis amb la suficient antelació.

Article 39è

La SOCAP podrà editar qualsevol publicació periòdica o no, amb el contingut que la Junta Directiva cregui convenient, sempre que es compleixin els Estatuts i sigui adient als fins de l’Acadèmia.

Article 40è

Les activitats i/o relacions que estableixi la SOCAP amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’ACMCB, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

RÈGIM FINANCER

Article 41è

La SOCAP no té un patrimoni inicial.

La SOCAP gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l’ACMCB.

Article 42è

El finançament de la SOCAP es basarà en: a) les aportacions dels membres; b) els donatius, herències, llegats o subvencions que rebi; c) en les rendes que puguin produir els seus béns i d) els ingressos que puguin obtenir per serveis o activitats científiques realitzats.

Article 43è

Per a la modificació de les aportacions, la Junta Directiva n’informarà la Junta Consultiva i, un cop coneguda la seva opinió, proposarà a l’Assemblea General la seva aprovació.

Article 44è

Els Membres Corresponents i els Membres Adjunts abonaran la meitat de l’aportació que els Membres Numeraris.

Els nous Membres Numeraris i els nous Membres Adjunts estaran exempts de pagament de l’aportació els primers dos anys i abonaran el 50% de la quota corresponent durant els dos següents anys. Des del 5è any abonaran ja la totalitat de l’aportació corresponent.

Estaran exempts de pagament de l’aportació els membres d’Honor, els Membres de Mèrit prèviament no membres de l’Acadèmia, i els membres de més de 70 anys que tinguin una activitat acadèmica de més de 25 anys i que ho sol·licitin expressament.

Article 45è

La Junta Directiva decidirà la reducció o exempció de les quotes en els casos particulars que consideri oportuns.

Article 46è

La Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears podrà donar suport a la gestió administrativa i econòmica de la Societat, previ acord sobre això de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

DISSOLUCIÓ

Article 47è

La SOCAP podrà ésser dissolta per alguna de les següents causes:

 • Per una resolució judicial ferma.
 • Per un acord de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa, haurà de ser adoptada almenys per dos terços del membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels Membres Numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
 • Per impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda.

Article 48è

En cas de dissolució de la Societat, actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.

Article 49è

En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.