Qui som?

Amb el nom de Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) és establerta a la ciutat de Barcelona una entitat de caràcter científic, sense finalitat lucrativa, de duració indefinida, que té personalitat jurídica i plena capacitat d’actuació en l’àmbit territorial de Catalunya, així com en altres àmbits territorials de parla catalana.

La SOCAP és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en què desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

L’objecte de la SOCAP és servir la societat radicada en l’àmbit a través del foment i la divulgació de la Pneumologia i altres activitats científiques i culturals que s’hi relacionen. Com objectius explícits té:

Agrupar tots els llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de Pneumologia, i els llicenciats o diplomats universitaris en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol·licitin i que hi siguin admesos.

  • Contribuir al millorament científic dels seus socis.
  • Promoure el desenvolupament de la Pneumologia.
  • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de malalties respiratòries.
  • Col·laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
  • Promoure contactes i intercanvis professionals amb fins científics entre els seus membres, amb professionals d’altres especialitats relacionades amb la Pneumologia i amb companys d’altres països.
  • Establir relacions de reciprocitat i de col·laboració amb altres Societats científiques i culturals que cregui convenient, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.

Per portar a terme aquests objectius, la SOCAP:

  • Assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit estatal i internacional.
  • Celebrarà un Congrés anual i reunions científiques, amb la freqüència que determini l’Assemblea General, per a l’exposició i la discussió de les malalties pneumològiques, vetllant en tot moment per la seva qualitat científica. La seva estructuració organitzativa es determinarà reglamentàriament.
  • Organitzarà i desenvoluparà cursos, conferències, etc., sobre temes pneumològics i col·laborarà, supervisarà, prestarà ajuda i patrocinarà l’organització d’activitats científiques dels seus membres. Les condicions de patrocini per part de la SOCAP es determinaran reglamentàriament.

Promourà premis, beques i ajudes per a la investigació.